Aqua Air Services verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens Aqua Air Services wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Aqua Air Services (persoons)gegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data, verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten (o.a. asverstrooiing, asbijzetting, ballonverstrooiing, biologisch afbreekbare urnen) en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Aqua Air Services?

Aqua Air Services verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens met betrekking tot eerder gebruik van onze diensten en bestellingen. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt. Als u gebruik maakt van onze diensten of een bestelling plaatst, hebben we uw contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Aqua Air Services, kan Aqua Air Services aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze diensten en website. Afhankelijk van de diensten die u bij ons afneemt, bewaart Aqua Air Services verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot uw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aquaairservices.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens?

Aqua Air Services verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van een dienst. Ook heeft Aqua Air Services gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen.

Daarnaast bewaren wij uw IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account en of er wijzigingen worden doorgevoerd. Aqua Air Services slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

Derde ontvangers

Aqua Air Services maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Aqua Air Services verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Uw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. U kunt aan Aqua Air Services het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Aqua Air Services onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op uw verzoek aan. Ook kunt u een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Aqua Air Services gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien u het vermoeden hebt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. U kunt Aqua Air Services vragen om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kunt u een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen via info@aquaairservices.nl om van uw rechten gebruik te maken.

Heeft u het idee dat Aqua Air Services niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt of heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag.

Beveiliging

Aqua Air Services heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Aqua Air Services schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Aqua Air Services is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring horen we dat natuurlijk graag. Laat het weten via info@aquaairservices.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring

Aqua Air Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.